maandag 9 november 2015

Feiten en leugens over het klimaat

CO2, paniek, beweringen en fraude...
  
Voor reacties kunt u de auteur bereiken via www.courtfool.info
Dit artikel mag vrij gekopieerd en verspreid worden of gepubliceerd worden in kranten en op websites.
Zouden meer mensen dit artikel moeten lezen?
Op het internet hebben de lezers de macht! Zij bepalen welke informatie de wereld rond gaat! U bent zich er misschien niet van bewust, maar als elke lezer een link stuurt naar 3 geïnteresseerde personen, dan zijn er maar 20 stappen nodig om 3,486,784,401 mensen te bereiken! Wil je dat zien gebeuren? Gebruik je macht!
3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 = 3,486,784,401
Bron: http://www.courtfool.info/

Opwarming van het klimaat
Het klimaat verandert. Daarover geen twijfel. Het klimaat verandert doorlopend, vaak bijna onmerkbaar, soms snel. Vandaag beleven we een tamelijk snelle verandering. Er wordt ons verteld, dat dit veroorzaakt wordt door menselijke activiteit. Sinds het begin van de Industriële revolutie hebben we steeds meer kolen, gas en olie uit de aardbodem verbrand en alle CO2 (carbondioxide oftewel koolstofdioxide oftewel kooldioxide) de atmosfeer in laten gaan. Dus, op het eerste gezicht, klinkt het logisch als we de CO2 uitstoot beschuldigen van de opwarming van de aarde.
De afgelopen jaren hebben de Verenigde Naties veel gedaan om wereldwijd paniek te zaaien over CO2. Echter, we horen steeds vaker, dat CO2 niet de oorzaak kan zijn. Wat is waar en wat niet?


Voorafgaande studie
Zoals aangetoond in "Feiten en leugens over het klimaat, deel I" bepaalt het klokwerk van de veranderende baan van de aarde om de zon als ook de hellingshoek van de aardas een deel van de wereldwijde opwarming. De variaties in de zonneactiviteit en de effecten daarvan op de processen in de atmosfeer zouden voor de rest verantwoordelijk zijn. Onder deze processen spelen verdamping en condensatie van H2O (waterdamp, druppels en ijskristallen) een grote rol. De veranderingen in de hoeveelheid waterdamp hebben 25 keer meer effect op de klimaatopwarming dan die van CO2 .

CO2 studie
Dit artikel heeft betrekking op de CO2 aspecten. Mijn conclusie is, dat we opzettelijk bedrogen zijn door de Verenigde Naties en dat het heel waarschijnlijk is, dat de angst voor klimaatverandering in de toekomst steeds meer uitgebuit zal worden, zowel voor politieke doelen als voor winstbejag.


Help! De zeespiegel stijgt!
 Dat het serieus is met het klimaat wordt duidelijk met de angst die ons opgedrongen wordt voor de stijgende zeespiegel. Het ijs zou smelten. De laatste decennia is veel ijs gesmolten bij de Noordpool. Echter, dit is drijvend zee-ijs. Het drijft, omdat water uitzet wanneer het bevriest. Wanneer het smelt, neemt het niet meer ruimte in beslag dan het ijs onder water. Het smelten van dit ijs doet de zeespiegel niet stijgen, zelfs niet met een millimeter. Het zou anders zijn, wanneer ijskappen op land, zoals op Groenland en Antarctica, zouden smelten. Groenland is voor 81% bedekt met een ijskap (1.755.637 km2) die een geschat volume heeft van 2.620.000 km3.  [68]  Als die smelt, zou de zeespiegel met 6,5 m stijgen. Deze ijskap is echter heel dik, op sommige plaatsen wel 3.000 meter. Als je weet, dat het 18.000 jaar geduurd heeft voordat al het ijs van de laatste IJstijd gesmolten was, dan kun je vermoedelijk begrijpen, dat zo'n dikke kap niet in een paar jaar smelt. [69] We hoeven echt nog niet te beginnen met onze dijken op te hogen. Als dat ijs begint te smelten hebben we nog generaties de tijd om ze op te hogen. Het zal geen tsunami veroorzaken. En wanneer het ijs op Antarctica ook begint te smelten, dan hoeven we onze dijken niet eens op te hogen en kunnen we beter verhuizen, want op de Zuidpool ligt genoeg ijs om de zeespiegel met 65 meter te doen stijgen.

CO2, wat beweerd wordt
Het klimaat verandert. Op z'n minst zien we een duidelijk stijgende tendens in de temperaturen bij het aardoppervlak. Die stijging begon rond 1885 en in 2000 bedroeg hij, na een paar pieken en dalen, ongeveer één graad. Aan de andere kant weten we, dat de concentratie carbon dioxide (CO2) sinds het begin van de Industriële Revolutie toegenomen is van 0,027% to 0,036%. Je leest het goed. We hebben het over duizendste van procenten. De toename was echter 40%.
CO2 wordt geproduceerd bij de verbranding van organisch materiaal, vooral fossiele brandstoffen. Dat hebben we gedurende de laatste eeuw veel gedaan. Dus wanneer CO2 ervan wordt beschuldigd de boosdoener van de klimaatopwarming te zijn, dan zal dat voor een buitenstaander aannemelijk klinken, te meer wanneer een aantal prominente politici en, kennelijk, horden wetenschappers hetzelfde roepen.
Hun argument is dat door de toename van CO2 de deken van broeikasgassen dikker wordt, wat tot gevolg heeft dat de warmte-uitstraling naar de ruimte op een grotere hoogte plaats vindt, waar het kouder is en waar de warmte-uitstraling minder effectief is. Oef!

Warmtebalans en hypotheses
Het zou dus gaan om een verschil tussen binnenkomende en uitgaande straling. Dit leidt ons rechtstreeks naar het lievelingsonderwerp van veel hedendaagse klimatologen: de warmtebalans, ook warmtebudget genoemd. Dit is een soort boekhouding van gemiddelde inkomende en uitgaande straling in de atmosfeer. De eerste werd opgesteld door Dines in 1917. Tot aan de satellietmetingen in 1977 was het onbekend hoeveel zonne-energie de bovenkant van de atmosfeer bereikte. Niettemin produceerden generaties klimatologen rapporten met gedetailleerde cijfers voor verschillende categorieën inkomende en uitgaande straling. Van de ene wetenschapper naar de andere konden de cijfers soms wel 80% uitéénlopen. [70] Sinds 1977 werken de meeste klimatologen met ongeveer dezelfde totalen, waardoor hun cijfers wat meer met elkaar in overeenstemming lijken te zijn. Maar het is van belang zich bewust te blijven, dat al deze gedetailleerde cijfers op mooi uitziende warmtebalansen niet meer zijn dan schattingen, gebaseerd op veronderstellingen, extrapolaties en hypotheses op een bepaald moment. Dat betekent niet dat ze waardeloos zijn. Het betekent, dat dit het beste is waar we op het moment over beschikken. We kunnen er voor 99,9 procent zeker van zijn, dat door ontwikkelingen in de wetenschap, deze boekhoudingen er over tien of twintig jaar anders uit zullen zien. Hieronder staat een warmtebudget van Professor Patrick J. Tyson.

Sommige klimatologen vinden deze balansen zo aantrekkelijk, dat ze tegelijkertijd het idee verkondigen, dat binnenkomende en uitgaande straling in evenwicht zijn. Wel, als dat waar zou zijn, zelfs voor een fractie van een seconde, dan zou dat puur toeval zijn. De processen die verantwoordelijk zijn voor de opwarming zijn niet dezelfde als die voor de afkoeling. Je moet wel een zeer gelovig klimatoloog zijn om aan te nemen dat deze processen een evenwicht zouden vormen of dat deze processen een natuurlijke tendens zouden hebben naar een evenwicht te streven. Om de beschuldigingen tegen CO2 plausibeler te maken worden er mooie plaatjes en grafieken getoond. De volgende komt van het Australian Bureau Of Meteorology. Je kunt deze ook in verschillende andere publicaties terugvinden.

Vertaling: Figuur 4. De karakteristieken van stralingsabsorptie van waterdamp en kooldioxide als een functie van golflengtes. Het bovenste gedeelte van de grafiek toont de verdeling van golflengtes van de straling, die wordt uitgezonden door Blackbodies bij 6000K (ongeveer de temperatuur van de fotosfeer van de zon) en bij 255K (ongeveer de planetaire temperatuur van de aarde), met de zonnestraling gemeten bij de gemiddelde afstand tussen de aarde en de zon. Het absorptiepercentage van een verticale straal bij representatieve concentraties van waterdamp (H2O) en kooldioxide (CO2) wordt in de twee onderste panelen getoond.

Blackbody
In het bovenste gedeelte van deze afbeelding zien we een grafiek van een zogeheten blackbody-straling. Stel je voor, dat je een zwart voorwerp hebt, dat alle straling absorbeert. Die doe je in een zwarte doos, waar geen straling in of uit kan. Welnu, in deze zwarte doos heb je nu een blackbody, die een stralingsspectrum uitzendt, dat van de temperatuur afhankelijk is, een zogenaamd blackbody stralingsspectrum. Natuurlijk kun je zo'n doos in werkelijkheid niet maken, omdat die op z'n minst een gat zou moeten hebben om de straling te meten. Het is een theoretisch concept. Bij kamertemperatuur zendt het infrarode golven uit. Bij 700 graden Celsius zendt het rood licht uit en bij 5727 graden (6000 graden Kelvin) zendt het in de golflengtes van zichtbaar licht uit. Vervolgens, wanneer je de wet van Max Planck (de grondlegger van de Quantum-theorie) op die temperatuur toepast, krijg je een mooie grafiek van de blackbody-straling van de zon, een symmetrische booglijn, met een piek in de golflengtes van het zichtbare licht.
Vervolgens is het idee, dat wanneer je de aarde ook als een blackbody beschouwt, en de formule een beetje aanpast om rekening te houden met het effect van de albedo (de gereflecteerde straling), dan kun je, met de magere gegevens waar we over beschikken, daar ook een grafiek van maken.
Uit metingen is komen vast te staan, dat de lange golfstraling, die de bovenkant van de atmosfeer verlaat, in het totaal 235 Watt per vierkante meter bedraagt. Met een formule van Stephan Bolzmann, kun je dan berekenen, dat dit de straling is die hoort bij een blackbody van 251o Kelvin (-22o Celsius.) Uit andere metingen blijkt, dat de piekstraling van de aarde heel dicht bij de 10 micrometer golflengte ligt. Volgens de verplaatsingsformule van Wien, hoort deze bij een blackbody van 290o Kelvin (17o Celsius.)
Deze twee resultaten conflicteren met elkaar. Wanneer we daar een grafiek van maken, dan krijgen we een asymmetrische boog, met links een steile zijde en rechts een minder steile zijde. Vervolgens is de aanname, dat het verschil tussen deze twee resultaten te wijten moet zijn aan de broeikasgassen.
Het probleem met deze interessante toepassing is, dat je - in de eerste plaats - moet aannemen, dat de aarde functioneert als een blackbody en inkomende en uitgaande straling gelijk zijn. Natuurlijk zou je de formules aan kunnen passen aan verschillen, maar omdat we geen flauw idee hebben hoeveel die verschillen zouden zijn en omdat deze onzekerheid een rommeltje zou maken van alle berekeningen, is het makkelijker om te pretenderen dat inkomende en uitgaande straling gelijk zijn. Dit blijft echter slechts een aanname die nog niet bewezen kan worden. (Persoonlijk geloof ik deze aanname niet, alleen al vanwege het feit dat de aarde meer straling absorbeert, wanneer hij de zon nadert. De oceanen vormen enorme accumulatoren van warmte.)
Verder speelt de albedo, het percentage inkomende straling dat gereflecteerd wordt, een grote rol in deze berekeningen. Het percentage is gebaseerd op aannames en extrapolaties. De meeste wetenschappers lijken een albedo in de buurt van 30% een acceptabel percentage te vinden.
Tenslotte moet je het idee accepteren, dat het verschil tussen 251 en 290o Kelvin geheel voor rekening komt van broeikasgassen en dat bijvoorbeeld kosmische straling en de hete kern van de aarde zelf een verwaarloosbare rol spelen.
Laten we terug gaan naar het plaatje van het Australian Bureau of Meteorology. De piekstraling is hier verplaatst naar 255o Kelvin, waar de meeste publicaties die ik gevonden heb de piek hebben bij 251o K. De piek ligt nu recht boven de piek van de absorptie van CO2 in het onderste deel van het plaatje, wat ongetwijfeld bedoeld is om een relatie te suggereren.
De onderste twee plaatjes tonen welke golflengtes geabsorbeerd worden door waterdamp en CO2. Wat niet vermeld wordt, is dat van beide uitsluitend de meest voorkomende isotoop wordt getoond. De absorptiespectra van waterdruppels en ijskristallen worden niet getoond. Die hebben een absorptiespectrum, dat vele malen breder is dan dat van waterdamp. Wat je wel kan zien is dat waterdamp veel meer golflengtes absorbeert dan CO2 en die voor het grootste deel overlapt. Wat ook niet vermeld wordt, is dat er meer dan 25 keer méér waterdamp dan CO2 in de atmosfeer zit. Een verhoging van slechts 4% in de hoeveelheid waterdamp heeft meer effect dan een 100% toename van CO2!
Wetenschappers zijn het niet met elkaar eens over de rol van CO2. Wat algemeen erkend wordt, is dat de vorm van de CO2 -molecule niet erg geschikt is voor het absorberen van zonnestralen. In de golflengtes tot 3 micron heeft CO2 slechts een kleine absorptie rond de 1,9 micron en eentje rond de 2,7 micron. De belangrijkste absorptielijnen van CO2 zitten rond de 15 micron, dus in het infrarood. Nu stellen sommige wetenschappers, dat CO2 zijn saturatie-niveau al lang bereikt heeft. Experimenten in laboratoria zouden bewijzen dat CO2 zijn maximale absorptie binnen tien meter bereikt. Dan betekent een verdubbeling van het percentage, dat CO2 binnen 5 m zijn saturatie bereikt. [71] Anderen stellen, dat CO2 in de atmosfeer daarmee niet vergeleken kan worden en dat het zijn saturatie nog niet bereikt heeft. Volgens de laatsten zou een toename van CO2 nog steeds bijdragen aan klimaatopwarming, ofschoon dat minimaal zou zijn en zeker niet proportioneel aan het percentage toename van CO2 .
De verklaring, dat de toename van CO2 de deken broeikasgassen zo veel dikker zou maken, dat door de grotere hoogte waarop warmte in de ruimte straalt dit gehinderd zou worden door de koudere temperaturen, is pure onzin. CO2 vertegenwoordigt maar 0.038% van de atmosfeer. Dat betekent, dat een CO2-toename van 40% de totale deken 3,30 m dikker zou maken. Vergelijk dit met H2O, dat met zijn faseveranderingen tussen waterdruppels en waterdamp deze deken 400 m dikker kan maken, wanneer water verdampt, en deze weer doet krimpen wanneer het condenseert. Wanneer er cumulonimbus-wolken zijn, kan waterdamp zelfs vele kilometers opstijgen. Als er zoiets bestaat als een deken van broeikasgassen, dan is dat een deken met een hele turbulente bovenkant, waar H2O, met zijn expansies van waterdamp en contracties van condensatie, pieken en dalen creëert met een toename van de mogelijkheden voor warmte-uitstraling naar de ruimte op veel verschillende hoogtes en bij veel verschillende temperaturen.
Het is twijfelachtig, dat CO2 een belangrijke factor zou zijn in de klimaatopwarming. Gedurende de afgelopen miljoenen jaren was de concentratie CO2 over het algemeen veel hoger. [72] Voor de afgelopen 420.000 jaar beschikken we over een ijskolom uit een superdiepe boring in Vostok, in Antarctica, die in 1996 voltooid werd. Met theoretische modellen, die nog steeds onderwerp zijn van discussies, zijn grafieken gemaakt, die een correlatie tussen temperatuur en CO2 zouden aantonen. Het is een beetje moeilijk om details uit deze grafieken te lichten, omdat de dikte van één lijntje al 1.000 jaar voorstelt. Uit deze grafieken kun je niet afleiden, dat een toename in CO2 een temperatuursverhoging veroorzaakt, zoals Al Gore beweert. (Ik heb geen enkel rapport van medewerkers van het Vostok-project kunnen vinden, die dit oorzakelijk verband noemt.) [73] In tegendeel. De studies van Veizer (University of Ottawa) en anderen tonen, dat er geen correlatie is tussen temperatuur en atmosferische kooldioxide, als je  de gezamenlijke geologische gegevens op de lange termijn beschouwt. Tussenliggende resultaten van ijskolommen tonen, dat in alle gevallen de concentratie CO2 de temperatuursveranderingen volgde, en deze dus niet kon veroorzaken.
Tenslotte kunnen we ons afvragen in hoeverre ijskolommem in Antarctica representatief zijn voor de hele wereld. Op Antarctica zijn geen bomen en juist bomen absorberen CO2. Meer CO2 zou ook simpelweg tot een snellere groei van bomen en planten kunnen leiden, als we die tenminste voldoende plaats gunnen. Vandaag zijn we nog steeds bezig de resterende tropische wouden in sneltreinvaart te kappen en bijna overal in de wereld dringen we wouden terug om plaats te maken voor steden en landbouwgrond.

De hockeystick fraude
Volgens een grafiek uit het rapport van het "Intergovernmental Panel on Climate Change" (IPCC van de VN) uit 2001, zouden de temperaturen vandaag de hoogste van de afgelopen 1.000 jaar zijn. De grafiek stond maar liefst zes keer in het rapport afgebeeld en stond opnieuw in het rapport van 2007. Het is de dramatische illustratie van de huidige klimaatopwarming.
Deze grafiek is bekend geworden als de hockeystick-fraude. Het is fraude om twee redenen. In de eerste plaats, omdat boomringen gebruikt zijn om temperaturen uit af te leiden. Destijds was al bekend, dat boomringen niet alleen variëren met de temperatuur, maar ook met CO2 en dus kunnen ze niet als een duiding van de temperatuur gebruikt worden. Het IPCC wist dat heel goed. Ze hadden een waarschuwing tegen het gebruik van boomringen gepubliceerd in hun rapport van 1990. De makers van de hockeystick gave de boomringen 400 x meer gewicht dan andere duidingen die ze gebruikten.
Maar om het dramatische effect te bereiken van "de hoogste temperaturen in 1000 jaar", moesten ze zich ontdoen van de Middeleeuwse Warme Periode, die veel warmer was dan vandaag, zoals getoond werd in het IPCC rapport van 1990.
De tweede fraude bestond uit het vervangen van de echte gegevens van de Middeleeuwse Warme Periode door koudere schattingen. Het is dankzij het doorzettingsvermogen van de Canadese statisticus Steve McIntyre en zijn collega professor Ross McKitrick, dat deze corruptie uiteindelijk in het daglicht kwam. Op de computer van de makers van de hockeystick vonden ze de echte gegevens terug in een bestand met de naam "gecensureerde gegevens".[74]
Ook Al Gore gebruikte de hockeystick-grafieken in zijn dia-voorstelling, die hij over de hele wereld toonde om de angst voor CO2 te promoten. In  “An inconvenient truth”, voert hij opnieuw de hedendaagse opwarming als uitzonderlijk op. [75] In 2007, kreeg hij de Nobelprijs voor zijn CO2 campagne, samen met het IPCC van de VN. [76]
In feite hebben warme periodes, zoals momenteel en in de Middel Eeuwen niets uitzonderlijks. Zelfs als je liever Al Gore gelooft, maar een blik werpt op de laatste 5.000 jaar, dan vind je meer van zulke warme periodes. [77]
Misschien is het meest opmerkelijke aspect de stijging van 1 graad in 150 jaar. De studie van de banen van de aarde biedt niets dat deze snelle stijging kan verklaren. (Zie deel 1.) Deze snelle stijging was niet eens geleidelijk. Volgens de ijskolom-studies van Veizer (University of Ottawa) en anderen, daalden de temperaturen op de wereld tussen 1940 en 1980. Dit was trouwens een periode met de sterkste toename van CO2 concentraties. 
Zou een toename in zonneactiviteit dan de uitleg kunnen zijn? Scaffeta en West (Duke University) denken dat. Zij schatten, dat wel 35% van de recente opwarming (van na 1980) en 50% van de eerdere opwarming (1900-1980) daar aan toegeschreven kan worden. Volgens Solanki, et al (in de uitgave van oktober 2004 van Nature), is de straling van de zon sinds 1930 op de hoogste niveaus van de afgelopen 8.000 jaar. Echter, als er een directe correlatie zou bestaan tussen zonneactiviteit en temperatuur, dan zou deze laatste niet gezakt zijn tussen 1940 en 1980, niet waar?
Ik denk, dat het veilig is te concluderen, dat de temperatuurverhoging van de laatste 150 jaar niet toegewezen kan worden aan CO2 en ook niet uitsluitend aan de toegenomen zonneactiviteit. Een toename van H2O in de atmosfeer heeft 25 keer meer effect dan een toename van CO2, maar het lijkt er op, dat de toename van H2O niet op wereldniveau onderzocht is. Andere, nog niet onderzochte factoren, kunnen misschien in de toekomst meer licht in deze kwestie brengen.
Wat mij verbaast, is dat geen van de studies die ik gezien heb veel aandacht besteedt aan de wijzigingen in het gebruik van het aardoppervlak. Wouden hebben plaats gemaakt voor akkers en weiden, die vaak op grote schaal gedraineerd, geïrrigeerd en besproeid worden. De mens doet dat niet altijd met voldoende kennis en inzicht, zoals blijkt uit de verdwijning van het Aral Meer (nog niet zo lang geleden een door land omsloten zee) [78], en het opdrogen van tientallen rivieren, waaronder de belangrijke Murray rivier in Australië. [79]
Bij grote oppervlakten landbouwgrond droogt de wind de toplaag uit en neemt stof op. Het buitensporig oppompen van water voor consumptie, landbouw, industrie en rond mijnbouwlocaties droogt het oppervlak ook uit. Zulke droge streken kunnen in de zomer veel heter worden. Hete plaatsen hebben de tendens hun eigen lokale klimaat te vormen, met thermieken en turbulenties in de lucht daarboven. Steden en hun industrieën produceren niet alleen warmte, maar ook uitstoot van waterdamp, stoom en deeltjes, die bijdragen aan het broeikaseffect.
Vergelijk dit met wat het meest verdwenen is: wouden. Wouden zijn belangrijk om water vast te houden, om droge winden van het aardoppervlak weg te houden, om erosie en de vorming van woestijnen te voorkomen, om de dagelijkse temperatuurverschillen te reduceren, om energie op te nemen in de fotosynthese terwijl er tegelijkertijd zuurstof geproduceerd wordt, wat trouwens geen broeikasgas is.
Met deze conclusie zou ik mijn studie over het klimaat kunnen beëindigen. Maar dan zou ik de belangrijkste vraag waarschijnlijk onbeantwoord laten: waarom wordt er over de hele wereld informatie verspreid, die ons moet doen geloven dat het allemaal om CO2 gaat?


Wat gaat er schuil achter het CO2 schandaal?
Deze vraag was niet het onderwerp van mijn studie. Maar misschien vinden we het antwoord, wanneer we ons afvragen waarom juist CO2 gekozen is, tussen alle aannemelijke oorzaken en van alle broeikasgassen. Waarom is er geen wereldwijde propaganda tegen stof en andere kleine deeltjes die bijdragen aan de opwarming? Waarom zijn het niet de industriële broeikasgassen zoals hydrofluorocarbon, perfluorocarbon en sulfur-hexafluoride, [80] die worden beschuldigd? Want dat zijn nou prercies de broeikasgassen die vóór het industriële tijdperk nog niet bestonden.

Wie profiteert?
De oplichterij is op wereldwijd niveau georganiseerd, met de VN als aanstichter en Al Gore als boodschapper. Het duidelijke doel was het voor de gek houden van regeringen, beleidmakers, industriëlen als ook eco-activisten. Dus er moeten grote belangen mee gemoeid zijn. Voor elke oplichterij geldt dat er een motief achter moet zitten. Meestal is dat winstbejag. Dus de logische vraag zou dan zijn: "wie profiteert er van de angst voor CO2 ?"

Auto-industrie?
Ofschoon het mij twijfelachtig lijkt, dat de auto-fabrikanten voldoende invloed in de VN zouden hebben om hen een dergelijke zwendel te laten organiseren, profiteren ze duidelijk van de angst voor CO2 . Ze hebben auto's ontwikkeld, die efficiënter zijn, minder brandstof verbruiken en minder CO2 uitstoten. Ze hebben een succesvolle marketingcampagne georganiseerd om deze auto's als "eco-auto's", "groene auto's" en "milieuvriendelijke auto's" neer te zetten. Regeringen geven (of gaven) subsidies voor de aanschaf van deze auto's. Er zijn steden in Duitsland, waar je niet mag rijden zonder een officiële sticker, die aangeeft dat je auto een lage CO2-uitstoot heeft. Duitsland is het land van de grote Mercedessen en vette Audi's, dus hebben ze uiteraard hun rekenmethode zodanig opgesteld, dat deze grote auto's nog steeds in deze stadscentra mogen rijden, terwijl sommige oudere auto's geen groene sticker kunnen krijgen, zelfs als ze minder CO2 uitstoten.
Het schandaal zit niet zozeer in deze unfaire rekenmethodes, als wel in het feit dat deze moderne auto's totaal niet milieuvriendelijk zijn. Ze vervuilen ernstig! In Europa hebben we voor dieselmotoren limieten opgesteld voor de maximaal toegestane uitstoot van (roet-)deeltjes. Maar deze limieten gelden alleen voor dieselmotoren. In het verleden werden zij beschouwd als de smerige vervuilers. Wanneer we de uitstoot van deeltjes van de groene auto's van tegenwoordig vergelijken met de limieten die voor dieselmotoren gelden, dan overschrijden onze gesubsidieerde groen auto's die limieten vele malen! [81]

Naast deze "eco-auto's" hebben de autofabrikanten ook hybride benzine/elektrische auto's ontwikkeld en verder ontwikkelen ze ook elektrische auto's met zogenaamde "nul CO2-uitstoot". Uiteraard heeft de angst voor de klimaatverandering deze auto's erg populair gemaakt, op z'n minst in de pers. Want momenteel zijn er nog nauwelijks elektrische auto's op de weg. De massaproductie kan elk moment beginnen, maar er lopen nog testen om de meest praktische manier te vinden om de accu's onderweg op te laden of om te wisselen.
Welnu, ook hier grote schandalen. In de eerste plaats, wanneer ze zeggen dat de CO2-uitstoot nul is, dan tellen ze de uitstoot bij de productie van elektriciteit niet mee. Ook tellen ze de uitstoot voor aanleg en onderhoud van het distributienetwerk niet mee. Je zou een paar auto's op het bestaande elektriciteitsnet aan kunnen sluiten, maar als de meerderheid elektrisch zou worden, dan zouden we veel meer elektriciteitscentrales nodig hebben en een gigantische uitbreiding van het distributienetwerk. En hoe milieuvriendelijk is de productie en recycling van accu's en zonnepanelen?
Een veel groter schandaal is de mensen doen geloven dat er voldoende milieuvriendelijke bronnen zijn om al die elektriciteit voor onze auto's te produceren. Op dit ogenblik komt van alle energie die we in de wereld gebruiken maar 1% van duurzame bronnen, zoals zonne-, wind- en hydro-energie. Deze laatste kan nauwelijks toenemen, omdat de meeste interessante plekken om dammen te bouwen al in gebruik zijn. Wind- en zonne-energie zijn te fluctuerend om een doorlopende levering te garanderen. Als we ze toch willen gebruiken, zullen we enorme voorraden uitwisselbare accu's nodig hebben om ons gedurende de donkere wintermaanden rijdende te houden. Ik heb niet uitgerekend hoeveel oppervlakte aan zonnepanelen we nodig zouden hebben om deze accu's het hele jaar door te vullen, maar ik vrees dat zulke gigantische oppervlaktes niet beschikbaar zullen zijn. Sommige mensen suggereren in de woestijn, maar voor Europa is de dichtst bijzijnde woestijn de Sahara en we hebben nog geen manier gevonden elektriciteit over zulke grote afstanden te transporteren. Klassieke hoogspanningsleidingen hebben te veel weerstand. Bovendien, als je ergens een echt reusachtig park van zonnepanelen zou aanleggen en de energie in de vorm van elektriciteit aan deze regio zou onttrekken, creëer je een plaatselijke klimaatverandering. Waarschijnlijk zullen er dan zware zandstormen optreden.
De voor de hand liggende conclusie is, dat zodra we eenmaal verslaafd zijn aan elektriciteit voor onze mobiliteit, onze politici en elektriciteits producenten zullen zeggen dat we nucleaire energie moeten accepteren. Natuurlijk zullen ze ons garanderen dat dat veilig is, zoals ze altijd gedaan hebben.

De lobby voor nucleaire energie?
De lobby voor nucleaire energie brengt ons inderdaad naar het United Nations Plaza in New York. Hier vinden we:
 • het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), de bron van de frauduleuze klimaat-rapporten, met het hoofdkantoor in Genève, de stad van nucleair onderzoek (CERN) en een kantoor aan het United Nations Plaza in New York;
 • de IAEA (International Atomic Energy Agency oftewel Internationaal Agentschap voor Atoomenergie), het regulerende orgaan voor nucleaire energie, met hoofdkantoor in Wenen en kantoren onder andere in Genève en aan het United Nations Plaza in New York; (Ze zijn ook erg geïnteresseerd in het milieu en bezoeken dezelfde bijeenkomsten waar ook het hoofd van het IPCC komt. [82] )
 • de permanente leden van de Veiligheidsraad: De Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Rusland en China. Dit zijn tevens de staten met nucleaire wapens binnen het Non-Proliferatie Verdrag. Allemaal hebben ze kantoren aan het United Nations Plaza in New York. Laten we ons hier even herinneren, dat het vetorecht van de permanente leden gebaseerd is op het feit, dat ze de overwinnaars van de Tweede Wereld Oorlog waren (behalve China) en dat hun suprematie in de VN gebaseerd is op het bezit van nucleaire wapens. Sinds het einde van de Koude oorlog hebben de nucleaire wapens hun invloed verloren, hetgeen betekent dat de basis voor hun overheersing weg ebt.
Waarom ik denk, dat de IAEA en de veiligheidsraad iets te doen kunnen hebben met de campagne om een wereldwijde paniek voor klimaatopwarming te creëren? De reden is simpel. Als ze wereld kunnen doen geloven, dat CO2 het probleem is, dan hebben zij de oplossing. Zij hebben, wat ze noemen "schone nucleaire energie", gegarandeerd zonder uitstoot van CO2.
De nucleaire wapen staten hebben een kien project ontwikkeld en zijn het stap voor stap ten uitvoer aan het brengen. Misschien heb je er nog nooit over gehoord, want niet veel journalisten letten er op. Hun plan heet de Multilateral Nuclear Approach (MNA, oftewel de Multilaterale Nucleaire Benadering). In dit plan worden de nucleaire wapen staten de exclusieve leveranciers van verrijkt uranium voor alle nucleaire elektriciteitscentrales in de andere 183 landen van het Non-Proliferatie verdrag. Deze landen zouden dan niet meer het recht hebben zelf uranium te verrijken. Ze zouden geheel afhankelijk worden van leveringen door de nucleaire wapen staten uit voorraden die buiten het land van de klanten wordt bewaard. De eerste van deze voorraden is reeds aangelegd in Rusland. De nucleaire wapen staten handelen onder de paraplu van het IAEA, die het plan heeft opgezet.
Dit plan maakt alle landen totaal afhankelijk van de nucleaire staten, die simpelweg de leverantie van nucleaire brandstof stop kan zetten om landen tot onmiddellijke onderwerping te dwingen. Het is een nieuwe wereldorde die vorm krijgt.
Het enige wat nog ontbreekt om hun project tot een succes te maken is een voorwendsel om artikel 4 van het Non-Proliferatie af te schaffen. Dat artikel zegt dat alle leden het recht hebben uranium te verrijken voor civiele doeleinden. Ze hebben zich uitgesloofd om aan de hand van het Iraanse nucleaire energieprogramma te vertellen hoe gevaarlijk verrijking zou zijn. Ondanks jaren van valselijke beschuldigingen door de VS, de VK en Frankrijk is die poging mislukt. Het CO2 verhaal is in dezelfde periode op touw gezet. Het was bedoeld om het MNA-project in het zadel te helpen. Dat is nu ook mislukt. Te veel mensen weten nu van de fraude. Niettemin zijn de deelnemers aan dit schandaal vereerd. In 2005 kreeg El Baradei, de toenmalige directeur van het IAEA de Nobelprijs voor zijn aandeel en in 2007 kreeg Al Gore, samen met de fraudeurs van het IPCC, een Nobelprijs voor hun aandeel.
Voor meer details over de perikelen rond de Multilateral Nuclear Approach, zie "Overval op de nucleaire brandstofmarkt" [83]

Mijn klimaat-conclusies:
We zijn 20.000 jaar onderweg in een opwarmende periode van 50.000 jaar van een Milankovitch cyclus. Binnen deze cycli varieert de straling van de zon veel, met periodes van hoge en lage activiteit. Veel van wat vandaag de dag doorgaat als klimaatwetenschap is gebaseerd op hypotheses, die door verder onderzoek in de toekomst al dan niet bevestigd kunnen worden. Het CO2-verhaal is frauduleus. De verschillende isotopen van H2O hebben een veel groter absorptiespectrum en bovendien is er meer dan 25 keer zoveel van in de atmosfeer.
We moeten er ons bewust van zijn, dat politieke en commerciële belangen objectieve wetenschap belemmeren. Wetenschappers die zich niet conformeren aan de corrupte campagne van de VN krijgen niet de aandacht die ze verdienen, zoals Henrik Svensmark, die de correlatie ontdekte tussen het magnetisme van de zon en de temperatuur. [84]
De politieke en commerciële belangen die in het spel zijn, zijn zo groot, dat we kunnen rekenen op meer klimaat-bedriegerij in de toekomst. En als je niet voor de gek gehouden wilt worden, bekijk dan ook:
deel 1: Het klokwerk van de aarde en de zon
deel 2: De activiteit van de zon

2 opmerkingen:

 1. Beste Henk,

  Stel dat jij inderdaad gelijk hebt, en tienduizenden wetenschappers in de wereld ongelijk. Dan kun je nog steeds de vraag stellen waarom het slecht zou zijn om over te stappen om duurzame energiebronnen die ook een CO2 uitstoot veroorzaken. Zou de wereld er echt slechter van worden als we straks in huizen wonen met wel een goed binnenklimaat (wat niet met gas, maar wel met andere energiebronnen te realiseren is), we de lucht om ons heen niet meer vervuilen, we geen last meer hebben van lawaai van auto's en we gebruik maken van energiebronnen die nooit op kunnen raken?

  Dit soort berichten is voor veel mensen een goede reden om niet zorgvuldig met de aarde om te gaan en niet mee te werken aan een energietransitie die voor iedereen en alles goed is. De politiek en de auto industrie doen er juist alles aan om de CO2 uitstoot te bagetaliseren. Stel dat we nu horen dat een komeet de aarde over 30 jaar zal raken waardoor de aarde zal vergaan, dan reageren we hopelijk anders dan dat we nu doen met de klimaatverandering.

  groet,
  Bram Sluijk

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Beste Bram,
  dit stuk is herblogd van http://www.courtfool.info/ en gezien mijn technische achtergrond en de onzin die we dagelijks voorbij horen komen sta ik grotendeels achter deze beweringen. Op genoemde site kun je ook alle gepubliceerde onderzoeksresultaten vinden die e.e.a. bevestigen of ontkrachten. Het neemt echter niet weg dat we altijd zorgvuldig met de aarde moeten omgaan maar dat mag niet een reden zijn om alles wat ons wordt voorgeschoteld zonder meer te geloven. Er zijn mensen die beweringen over energietransitie uiten terwijl ze niet eens het verschil weten tussen energie en vermogen.
  Groet,
  Henk

  BeantwoordenVerwijderen